Úvod / Život Gisi F.

Dokumenty

„Veľavážený pán Mayer!

Srdečná vďaka za Váš list zo 16.7. t.r.; teším sa, že o Vás po dlhom čase počujem a chcem iba dúfať, že sa v každom ohľade cítite dobre. Všetko pekné a dobré do budúcnosti!

Z priloženého listu vidíte, ako sa tu medzitým vyvíjala situácia a že my sme teraz práve dosiahli takpovediac kulminačný bod. Som pevne presvedčená, že urobíte všetko, aby ste čo najrýchlejšie pomohli. Vzhľadom na to, že každá minúta prieťahov by mohla zmariť nádej na záchranu životov, prosím Vás čo najsnažnejšie, aby ste zdolali všetky technické ťažkosti a s nimi spojené komplikácie tak, aby pomoc prišla ešte včas. Príslovie Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva tu platí dvojnásobne, lebo iba okamžitá pomoc má zmysel a účel. Som si istá, že budete mať pre moju žiadosť maximálne porozumenie a ďakujem Vám čo najsrdečnejšie v mene svojom, ako aj v mene našej pospolitosti.

(...)

Opakujúc znova svoju prosbu o čo najrýchlejšiu realizáciu Vašich pomocných opatrení, ďakujem Vám, veľavážený pán Mayer, mnohokrát a zostávam s prejavom osobitnej úcty

Vaša

G.

 

(...)

Vec: Pracovné tábory

(…)

Pri tejto príležitosti by som ešte rada poznamenala, že ma príslušné úrady oficiálne oprávnili na to, aby som viedla zahraničnú prácu, čo sa vzťahuje predovšetkým na pracovné tábory. Už z toho vidíte, aký význam sa tejto záležitosti priznáva. Preto Vám v tejto súvislosti aj oficiálne napíšem a prosím, aby ste mi potom láskavo aj v zodpovedajúcej forme poštou odpovedali. V nijakom prípade sa, prosím, nespoliehajte na poštové vybavovanie, ale – prosím Vás – konajte okamžite, pretože očakávame s najvyššou netrpezlivosťou Vaše súhlasné rozhodnutie.

Vo Vašom poslednom liste ste nás požiadali o návrh rozpočtu. Ani dnes Vám však nemôžem ponúknuť detailný návrh. Spôsob, účelnosť, formu a rozsah môžeme len my tu rozhodnúť a každé rozhodnutie musí byť urobené ihneď, ak sa to celé nemá prevrátiť na svoj opak. Žiaľ, nemôžeme sa najprv poradiť a predovšetkým nemôžeme čakať. Prosím, dôverujte nám! Ja nekonám autokraticky, ale mám výborných spolupracovníkov, ktorí sa statočne a neochvejne usilujú napriek všetkým nebezpečenstvám konať túto závažnú prácu. Pociťujú, rovnako ako ja, zodpovednosť nielen voči našim tunajším priateľom, ale aj voči Vám, lebo vieme, že ak vytvoríme podmienky na záchranu 20 Alafim (tisíc), treba za to poďakovať predovšetkým Vám.

(...)Smrteľný strach tisícov nám dáva silu a odvahu urobiť z nemožného možné a prosíme Vás, aby ste s Vašou pomocou stáli pri nás. Sme presvedčení o tom, že dáte bez výhrad svoju časť. (...)

 

Expozé I.

O židovských pracovných táboroch na Slovensku

 

Zásadná konštruktívna úloha, ktorú musí židovstvo na Slovensku splniť, spočíva v systematickom dobudovaní existujúcich židovských pracovných táborov v Seredi, Novákoch a vo Vyhniach.

Toto dobudovanie zahŕňa:

  1. Stavebno-technickú stránku, dostavbu už jestvujúcich a vytváranie ďalších ubytovacích možností;
  2. Dostavbu už jestvujúcich a zriadenie nových dielní;
  3. Vybavenie dielní nástrojmi a strojmi;
  4. Podľa možností zaobstarávanie surovín a materiálov, potrebných na spracovanie, ktoré v tuzemsku nemožno zadovážiť.

Súčasná situácia v táboroch:

Do pracovných táborov sústredili práceschopných kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníkov s ich rodinnými príslušníkmi, čo sú nielen žena a deti, ale aj rodičia, svokrovci, starí rodičia a dokonca aj súrodenci; takto sa podarilo zachovať jednotu rodín. (Zdôrazňujem to preto, lebo inakšie vo voľnom hospodárskom živote bolo možné dosiahnuť dokonca ochranu rodičov iba na základe osobitného rozhodnutia príslušného ministerstva a to v iba celkom ojedinelých prípadoch.)

Obyvatelia táborov sú umiestnení v ubikáciách (sčasti pevných, sčasti drevených stavbách), ktoré upravili či nanovo postavili prvé skupiny robotníkov a odborných pracovníkov pod vedením a financovaním Ústredne židov.

Život a práca v táboroch sú organizované na kolektívnej báze, pričom treba poznamenať, že bezprostredné vedenie a správa jednotlivých táborov…[nečitateľný text]…aj pre zvyšok slovenskej židovskej pospolitosti.

Pri súčasnom systéme medzištátnych clearingových a kompenzačných obchodov znamená podpora pre slovenský hospodársky život prísun voľných devíz a navyše kapitál na zriaďovanie a dobudovanie židovských pracovných táborov.

Z tejto druhoradej funkcie podpory vyplýva aj veľký význam podpôr pre slovenských židov.

Slovenská židovská pospolitosť si je dobre vedomá toho, že aj ďalšie zotrvanie v tomto štáte znamená toto: zapojiť sa do produktívnej práce, odstrániť posledné prvky doterajšieho hospodárskeho a sociálneho rozvrstvenia židov, pokiaľ to pripúšťajú záujmy štátu a hospodárskeho života.

Uvažuje sa o takomto riešení: židov, bez ktorých sa v hospodárskom živote možno zaobísť zaradia do židovských pracovných táborov. Základy sú tu už položené. Sereď, Nováky a Vyhne už fungujú ako produktívne pracovné strediská a vývoj je v každom ohľade uspokojivý. Tieto pracovné tábory treba budovať a dobudovať, pričom zahraničná podpora príde vhod. Nemáme v úmysle použiť túto podporu na poskytovanie neproduktívnej individuálnej sociálnej pomoci, ale chceme takto získanými prostriedkami vybudovať také výrobné strediská, v ktorých každý jednotlivec poctivou prácou vydržiava sám seba a svoju rodinu, a z ktorého má úžitok celé hospodárstvo štátu.

Časť podpory by sa mala vyčerpať na udržiavanie sociálnych zariadení (židovské nemocnice v Seredi a pod.), najmä v táboroch samotných.

Na základe týchto úvah predkladáme so súhlasom príslušných činiteľov zahraničným sociálnym organizáciám tento návrh:

Ústredňa židov žiada švajčiarske židovské sociálne organizácie, aby slovenským židom, ktorí sa nachádzajú na Slovensku a sú sústreďovaní v židovských pracovných táboroch, poskytli pomoc v takej výške, ktorá zodpovedá počtu a potrebám obyvateľov táborov, a to tak, že tieto organizácie poukážu zodpovedajúci obnos v pravidelných termínoch Slovenskej národnej banke vo voľných devízach a Slovenská národná banka vyplatí ich protihodnotu k priamej dispozícii Ústrední židov. Ústredňa židov použije tieto obnosy na výstavbu a dobudovanie židovských pracovných stredísk a na vydržiavanie židovských sociálnych inštitúcií.

 

Expozé II.

Zahraničné židovské sociálne organizácie doteraz Ústredni židov pomáhali v jej sociálnej činnosti aj materiálnymi prostriedkami.

Tieto podpory zo zahraničných prameňov boli v poslednom čase zastavené, pretože sa ukázalo, že doterajší spôsob ich upotrebenia sa pre nedostatok tuzemských židovských prostriedkov nedá uplatniť.

Prostriedky poskytnuté zahraničnými výbormi boli totiž doteraz použité prostredníctvom prevodov, a to tak, že židovskí záujemcovia vyplatili protihodnotu devíz v prospech Ústredne židov a okrem toho odviedli aj prirážky v slovenských korunách, ktoré určila Slovenská národná banka v dohode s ministerstvom vnútra. Týmto spôsobom sa však devízy nedostali do vlastníctva Slovenskej národnej banky.

Aj nateraz je možné o podporu požiadať a švajčiarske židovské sociálne organizácie sú v zásade pripravené poskytnúť židom, ktorí ešte na Slovensku zostávajú, pomoc v devízach.

Svoju ochotu švajčiarske organizácie podmieňujú iba tým, že svojou pomocou chcú týmto židom umožniť ďalší pobyt na Slovensku a že s protihodnotou poskytnutej podpory v slovenských korunách bude voľne nakladať slovenská židovská organizácia, t. j. Ústredňa židov.

Spoločnému životu slúži ústredná kuchyňa, pekárstvo, nemocnica, škola, škôlka, kúpeľňa a práčovňa, ako aj všetky pre táborový život potrebné opravárske dielne, ako krajčírstvo, obuvníctvo, holičstvo a kaderníctvo.

V jednom z týchto táborov (Sereď) zriadili po vyvlastnení židovských nemocníc na Slovensku jedinú ústrednú nemocnicu pre celú krajinu, pričom poznamenávame, že nadriadené úrady benevolentne podporujú dobe a účelu zodpovedajúce vybavenie tejto nemocnice.

Princípom týchto pracovných táborov je, že všetci ich práceschopní obyvatelia bez ohľadu na svoju kvalifikáciu a vek sú zapojení do pracovného procesu. Z toho, prirodzene, vyplýva, že v táboroch sú nevyhnutne zamestnaní tak kvalifikovaní, ako aj nekvalifikovaní pracovníci.

Kvalifikované pracovné sily sú združené v dielňach; vytvorili sa tri veľké a hlavné výrobné odvetvia:

Pracovný tábor Sereď: Veľké stavebné a nábytkárske stolárstvo so 164 stolármi. Je to už dnes jedno z najväčších a najvýkonnejších stolárstiev na Slovensku.

Pracovný tábor Nováky: Veľké konfekčné dielne. Zhotovujú predovšetkým uniformy pre žandárstvo a armádu, ale aj pánsku konfekciu pre jednotlivé obchodné domy.

Pracovný tábor Vyhne: Dielne na spracovanie koženého a textilného odpadu.

Okrem týchto hlavných odvetví sú v jednotlivých táboroch dielne na výrobu vedľajších produktov, ako napríklad: výroba hračiek, zámočníctvo, klampiarstvo, natieračská dielňa, výroba betónových rúr, sietí, čiapok, pečiatok, gravírovanie, ďalej na poľnohospodárske činnosti a chov dobytka pre vlastnú potrebu tábora, a napokon stavbárske čaty, ktoré sa využívajú na stavebné práce mimo táborov. Vo všetkých dielňach sú však okrem odborných pracovníkov zamestnaní aj nekvalifikovaní pracovníci, pričom títo, ako aj v škole odrastená mládež sú remeselnícky preškolovaní, čím sa okrem užitočnej práce pre štát dosahuje produktívne preškolovanie mládeže a obyvateľov tábora, ktorí sú vyradení z ich doterajších povolaní. Časť nekvalifikovaných pracovníkov sa však uplatňuje při stavebných prácach na dobudovaní táborov.

(...)

Dobudovanie táborov

Kapacitu táborov by bolo možné podstatne zvýšiť tak, aby v nich mohlo byť v najkratšom čase umiestnených až 5000 židov. To by predpokladalo významné investície, na čo by bola nevyhnutná pomoc zahraničných organizácií.

Stavebné investície na vytvorenie nových ubikácií a dielní podľa už predložených plánov Ks 5 800 000,-

  • vybavenie dielní potrebnými strojmi a náradím…… Ks 4 300 000,-
  • obstaranie surovín a materiálu ……………………. Ks 1 000 000,-

do zberných táborov. Nie je možné opísať, ako ďaleko je rozvetvená naša práca a ja myslím, že môžem tvrdiť, že sa radíme tak o Wilhelmovi a jeho bratoch, ako aj o Josefovi s jeho rodinou. Okolnosť, že teraz nastala štvortýždňová pauza v dodávkach tovarov, možno vysvetliť iba tým, že naša práca sa úspešne rozprúdila.“

 

27. august 1942, list Sally Mayerovi

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.